Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  – Dynamiek in Praktijk – Mei 2018

 1. Dynamiek in praktijk is een éénmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
 2. Dynamiek in praktijk is gehouden aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor coaches, vastgesteld door de beroepsverenigingen NOBCO.
 3. Dynamiek in praktijk behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien dat het geval is, de reden opgeven.
 4. Dynamiek in praktijk registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een handmatig medisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 15 (vijftien) jaren bewaart, waarna zij vernietigd worden. Nadere specificatie rondom gegevensregistratie (privacyverklaring) vind u op onze website www.dynamiekinpraktijk.nl
 5. De cliënt sluit samen met de coach een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.
 6. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog volledig in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
 7. Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Deelname is op eigen risico.
 8. Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Dynamiek in praktijk adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. Dynamiek in praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
 9. Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is Dynamiek in praktijk vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.
 10. Dynamiek in praktijk behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënten bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 11. De betaling voor de sessies is bij voorkeur per bank, tenzij nadrukkelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen zoals contante betaling, dan vindt de betaling plaats aan het eind van elke sessie . Indien betaling is overeengekomen per bank, dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen wordt gegeven van een incassobureau.